นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้าน”

         “ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้าน”อำนวยความสะดวกและลดภาระการติดต่อราชการ ตามนโยบาย Thailand 4.0

(ติดต่อราชการโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง)