นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถนนคนเดินกาดกองต้า เตรียมยกระดับพัฒนาสู่ถนนแห่งอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย

          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะ ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตัวแทนจากชุมชนกองต้าเหนือ-กองต้าใต้ และตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าในถนนคนเดินกาดกองต้า เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยกาดกองต้า ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น3) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครลำปาง

            สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายชองรัฐบาล ที่ต้องการให้อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย และได้เลือก 12 เมืองต้องห้ามพลาด ให้ทำตามนโยบายนี้ ลำปางจึงได้พิจารณาถนนคนเดินกาดกองต้า เป็นถนนแห่งอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย

            โดยมีแนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยกาดกองต้า แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามสุขลักษณะและความปลอดภัยจากอาหาร ใช้วัสดุที่ปลอดภัย ตลาดปลอดโฟม(No Foam) ลดโลกร้อน ป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย(รูปแบบป้ายเดียวบูรณาการหลายมาตรฐาน) มิติทางสังคม การเข้าถึงตลาดและสถานที่จำหน่ายอาหาร การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการ(ดูแล จัดการขยะ) มีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรมผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการใส่ใจผู้บริโภค(มีคุณธรรม เป็นมิตรกับผู้บริโภค) มีกฎระเบียบตลาด แสงสว่าง และความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง จุดบริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว มิติทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ป้ายบอกราคา จัดโซนจำหน่ายอาหาร ส่งเสริมการออมในกลุ่มผู้ประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้า มิติทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและสินค้าประจำถิ่น มีการจัดโซนจำหน่ายสินค้า ลานวัฒนธรรม การแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่น

            นายแพทย์สุรทัศน์ กล่าวว่า ถนนคนเดินกาดกองต้ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจังหวัดลำปาง เป็นจุดรวมประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม มีการขายของแบบผสมปนเปกันอย่างหลากหลาย หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “กาดหมั้ว” ซึ่งปัจจุบันมีแผงขายของในถนนคนเดินกาดกองต้ามากกว่า 600 แผง จึงต้องมีการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งเทศบาลนครลำปาง ชุมชน ผู้ประกอบการ และตำรวจ เพื่อจัดการเรื่อง ขยะ ที่จอดรถ ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม การลดใช้กล่องโฟม สุขาภิบาล รวมไปถึงการควบคุมราคาและการบริการ และจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือชุดอำนวยการ และชุดการจัดการ ในวาระการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น3) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครลำปาง