นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ “โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์”

       เทศบาลนครลำปาง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ “โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์” ของเทศบาลนครลำปาง โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายมนัสพี เดชะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส และนายคมกริช สุรภักดี สถาปนิกปฏิบัติการ ร่วมนำเสนอให้ข้อมูลถึงเหตุผลและความจำเป็นของโครงการฯ ก่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ผู้นำชุมชน 43 ชุมชนเขตเทศบาลฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนท้องถิ่น กว่า 150 คน ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park

       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า “ถนนดวงรัตน์” เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง ถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่เป็นหน้าตาของเมืองลำปาง มีลักษณะความกว้างกว่า 60 เมตร และความยาวกว่า 600 เมตร เป็นเส้นทางที่มีประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก บริเวณสองข้างทางมีร้านค้าเชิงพาณิชย์อยู่โดยรอบ ซึ่งปัจจุบันสภาพผิวจราจร เกาะกลางถนน และสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงสภาพตามกาลเวลา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงซ่อมแซมสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พื้นผิวทางเดิน และงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองลำปาง