นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่าย

           นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เครือข่ายผู้สูงอายุ และบุคลากรในสังกัด กว่า 150 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นี้