นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ Northern Culture Fair To Thailand 4.0 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

          นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมงาน “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ Northern Culture Fair To Thailand 4.0 ” โดยความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและเครือข่ายวัฒนธรรมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการวิถีวัฒนธรรม การสาธิตทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของภาคเหนือมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร