นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทน.ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีที่มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และมาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง