นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เดินหน้ารณรงค์ให้ชาวลำปาง จัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนด้วยหลักการ 3Rs

         เทศบาลนครลำปาง เดินหน้ารณรงค์ให้ชาวลำปาง จัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนด้วยหลักการ 3Rs ร่วมลดปริมาณขยะโดยใช้   “ถังขยะอินทรีย์” ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

           นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยสำนักการช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 43 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2561 เพื่อให้สามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตน ลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทางโดยใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) พร้อมสาธิตวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ด้วยการใช้ “ถังขยะอินทรีย์” ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ตั้งเป้าให้ประชาชนจัดทำถังขยะอินทรีย์ประจำครัวเรือนให้มากกว่า 5 ล้านครัวเรือนภายในปี 2561 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะเปียกทั่วประเทศได้กว่า 30 ล้านตันต่อวัน หรือกว่า 10,000 ล้านตันต่อปี