นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมท้องถิ่น

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง 
               โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นกันอย่างคับคั่ง