นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้านำเสนอนิทรรศการผลงานด้านการพัฒนาลำน้ำ “ระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อ แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น”

       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้านำเสนอนิทรรศการผลงานด้านการพัฒนาลำน้ำ “ระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อ แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น” แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายใต้ “โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บทวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยทุกข์สุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูคลอง และปัญหาน้ำท่วม เพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกร ตามวิถีแห่งความพอเพียง
.
    รัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าวมาจัดทำ “โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บทวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้แทนชุมชนต้นแบบและภาคเอกชน ร่วมงานกว่า 750 คน ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล