นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง”

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตร งานสานจากเส้นพลาสติก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในงานสานจากเส้นพลาสติก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝีมือประดิษฐ์ ในรูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แก่ตัวแทนชุมชนสามดวงสามัคคี กว่า 20 คน ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสามดวงสามัคคี