นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต”

          นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต” โดยอุทยานการเรียนรู้ TK Park, มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี และเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในยุค Thailand 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง