นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคการจัดการของเสียในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลดก๊าซเรือนกระจก ภาคการจัดการของเสียในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง” ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยมีผู้นำชุมชน ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน ด้วยหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง และนำความรู้ที่ได้พัฒนาต่อยอดสู่คนในชุมชนต่อไป ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง