นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

          นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยสำนักการศึกษา ได้จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ให้กับนักกีฬาวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้น ต้องการการเคลื่อนไหวด้วยการเดิน วิ่ง กระโดดฯ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 7 ประเภท ได้แก่การแข่งขันวิ่งทางตรง ขว้างไกล วิ่งเก็บบอลใส่ตะกร้า วิ่งเปี้ยว ยืนกระโดดไกล โยนบอลลงตะกร้า และเดินตัวหนอน มีนักกีฬาระดับอนุบาลจากโรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4, 5, 6, 7 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้และบ้านดงม่อนกระทิงร่วมแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง