นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

          นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาล ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันยาเสพติด แผนการบำบัดรักษา และแผนการปราบปรามยาเสพติด โดยมี ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ วงศ์พุทธ รอง สวป.สภ.เมืองลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง