นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการแต่งผม-เสริมสวย เพื่อพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานสุขาภิบาล

    เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการแต่งผม-เสริมสวย เพื่อพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานสุขาภิบาล มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

       นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานประกอบการแต่งผม-เสริมสวย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการแต่งผม-เสริมสวยในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักถึงการควบคุมดูแลและการเฝ้าระวังปัญหาทางสุขภาพอนามัยของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ หากผู้ประกอบการมีสุขวิทยาไม่ถูกต้อง มีสภาพร้าน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่ดี ก็จะเป็นแหล่งก่อโรคได้ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อพัฒนาร้านเสริมสวยของตนให้มีมาตรฐานสุขาภิบาลต่อไป ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ร.ร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย