นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดนาก่วมเหนือ

        เทศบาลนครลำปาง เชิญชวนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดนาก่วมเหนือ

       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษาและประกอบพิธีทางศาสนา ภายใต้โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยเทศบาลนครลำปาง ได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พี่น้องชาวลำปางและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาตามประเพณีฯ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ให้ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดนาก่วมเหนือ เทศบาลนครลำปาง