นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลประตูป่า จ.ลำพูน

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลประตูป่า จ.ลำพูน

      นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลประตูป่า จ.ลำพูน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ภายใต้โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลประตูป่า ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง