นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         เทศบาลนครลำปาง มอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานมอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ด้านการพัฒนาชุมชนเมืองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการชุมชนการเคหะนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง