นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี กาดกองต้าลำปาง

        สสจ.ลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี กาดกองต้าลำปาง

       นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี กาดกองต้าลำปาง “อาหารริมบาทวิถีไทย รสชาติถูกปาก ราคาถูกใจ สะอาด ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย ในหัวข้อหลักการและมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการ สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการอาหารในถนนคนเดินกาดกองต้าลำปาง ทั้งชุมชนกาดกองต้าเหนือ – กาดกองต้าใต้ กว่า 120 คน ร่วมอบรมรับฟังความรู้ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง