นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

      นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา” โดยเทศบาลนครลำปางได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ที่ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง เทศบาลนครลำปาง จึงมีนโยบายจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและสามารถลดระดับปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดในระยะยาวให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณภาพ เป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)