นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

       งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ลงพื้นที่รับส่งผู้ป่วยในชุมชนบ้านดงไชย 1 ราย ชุมชนประตูม้า 1 ราย ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 1 ราย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ลงพื้นที่รับส่งผู้ป่วยในชุมชนกาดกองต้า 1 ราย ชุมชนนาก่วมเหนือ 1 ราย ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง 1 ราย ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล4 1 ราย และในวันที่ 9 สิงหาคม ลงพื้นที่รับส่งผู้ป่วยในชุมชนบ้านดงไชย 1 ราย ชุมชนศรีปงชัย 1 ราย และตำบลสวนดอก 1 ราย

       ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ต่อไป