นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

      ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลนครลำปาง เป็นผู้แทนร่วมในงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ๕ ศาสนา ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนาม

     ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีผู้นำศาสนา และศาสนิกชนจาก ๕ ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธี พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์สวดอัรดาสขอพรพระศาสดา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.