นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561

       เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561

   ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตร ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมขึ้น เพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน 43 ชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง แกนนำองค์กรชุมชน และผู้เกี่ยวข้องฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างกระบวนการความสัมพันธ์เครือข่ายในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง