นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการด้วยความอบอุ่น

        เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการด้วยความอบอุ่น

      นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้ครอบครัวที่มีคนพิการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและความอบอุ่น แนวทางการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และการอยู่ร่วมกับคนพิการ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการและครอบครัว และการรับเบี้ยความพิการ ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง Lk Park