นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

     สภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

       จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมฯและตอบกระทู้ถาม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง