นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

      ทน.ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นา ดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ยกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปางและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีที่มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและมาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง