นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์(วันที่สอง)

        เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อกระจายเสียง-หอกระจายข่าวชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่สอง)

        งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ด้านสื่อกระจายเสียง) โดยมีคณะกรรมการหอกระจายข่าว ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายเทศบาลนครลำปาง 4.0 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ผ่านหอกระจายข่าว โดยมีนางหัทยา เจียมกุล ประธานชุมชนการเคหะนครลำปาง และนายบุญชู เหลี่ยมแฉ่ง ประธานชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ร่วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้อาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปาง ผ่านช่องทางหอกระจายข่าวชุมชน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนการเคหะนครลำปางและชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ

รูปภาพเพิ่มเติม