นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

      สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 และญัตติอื่น ๆ ที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภาฯ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

รูปภาพเพิ่มเติม