นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศ

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพและชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมชี้แจงและมอบนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้นำชุมชน เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสตรี ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มอาชีพชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง, ชุมชนสิงห์ชัย, ชุมชนบ้านหน้าค่าย, ชุมชนพระบาท-หนองหมู, ชุมชนการเคหะนครลำปาง, ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย, ชุมชนสามดวงสามัคคี, ชุมชนสุขสวัสดิ์ และชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ เข้านำเสนอผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

 

รูปภาพเพิ่มเติม