นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

       สภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

     จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

     โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

    ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครลำปาง (วาระที่ 3) ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง

    ทั้งนี้ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม