นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2561

        ผลการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2561

       ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวถึงการดำเนินโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลถนน และพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะถนน ไหล่ทาง หรือบริเวณหน้าบ้านของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ให้ความสวยงาม สะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการ และคณะทำงานโครงการประกวดฯ ลงพื้นที่เพื่อค้นหาชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามองเรียบร้อยแล้วนั้น ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัลให้กับชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

        ประเภทครัวเรือนน่ามอง ได้แก่ 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายคำ ตูตีจีน อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนอนุสาวรีย์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รางวัลที่ 2 ได้แก่ น.ส.อำภา กันทะเป็ง อยู่บ้านเลขทื่ 126 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายจรัล อินทะวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 14/4 ตรอกผดุงศิลป์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ นายทรงยศ สุขมาก นางกุสุมา สิทธิมงคล นางกาญจนา มโนรัตน์ นายพิเชียร อุบลศรี นางจันทร์แก้ว หอมโกศล นางปณิธนา วันเพ็ญ นายวิโรจน์ หล่อประดิษฐ์ นายสมนึก ศรีใจ นายประยูร สายนุ้ย นางเพ็ญศรี รัตนสมบัติ จากผู้เข้าร่วมประกวดประเภทครัวเรือน จำนวน 70 ครัวเรือน

       ประเภทชุมชนน่าอยู่ ได้แก่
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ชุมชนนาก่วมเหนือ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านหน้าค่าย
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ชุมชนช่างแต้ม
และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ชุมชนแจ่งหัวริน ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนศรีชุม ชุมชนการเคหะ จากชุมชนที่เข้าร่วมการประกวดชุมชนน่าอยู่ จำนวน 16 ชุมชน

 

รุปภาพเพิ่มเติม