นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ

        เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น ดังนี้

- นางติ๊บ ชาวนา อายุ 91 ปี นายบุญเลื่อน เครือไหม อายุ 71 ปี (ชุมชนกำแพงเมือง)
- นางจันทร์คำ ขาวอ่อน อายุ 67 ปี (ชุมชนแจ่งหัวริน)
- นายแสง บุญลือ อายุ 84 ปี (ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง)
- นางจันทร์คำ เครือเนตร อายุ 73 ปี น.ส.บุปผา ชัยวิเสน อายุ 62 ปี นางศรีคำ รื่นเริง อายุ 92 ปี (ชุมชนประตูต้นผึ้ง)
- นางเต็ม ลีลอ อายุ 88 ปี (ชุมชนท่ามะโอ)

 

รูปภาพเพิ่มเติม