นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)”

       ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 25561 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง น.ส.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลถ้วยประทานรางวัลจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ต่อไป