นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนโครงการการคุ้มครองและพัฒนาคนงและขอไร้ที่พึ่ทาน

       นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการการคุ้มครองและพัฒนาคนงและขอไร้ที่พึ่ทาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ นางปริศนา ธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และคณะฯ เพื่อชี้แจงและทบทวนข้อตกลงการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานในชุมชน ตลอดจนเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาผู้ทำการขอทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง