นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

             ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพื่อปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ และการนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง