นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาญัตติที่จะเสนอขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ และญัตติขออนุมัติกันเงินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง