นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กรและการสร้างแรงจูงใจเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานฯ

   เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมหลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กรและการสร้างแรงจูงใจเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานฯ

  ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมอบรมหลักสูตร “จิตสำนึกรักองค์กรและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร ทราบถึงหลักการและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ทนายความ นักพูดและนักเขียน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร แนวคิดการสร้างแรงจูงใจให้การทำงานมีความสุข ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง