นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ

        สภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ

       จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาญัตติที่จะเสนอขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ และญัตติขออนุมัติกันเงินฯ โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ดังนี้

       ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติการโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 1 คูหา ที่อายุสัญญาเช่าเหลืออยู่เกินสามปี ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ของเทศบาลนครลำปาง ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 18 เสียง

   ระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 โครงการอีกหกเดือน ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง

     ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดปี) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น งบประมาณ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง

       ระเบียบวาระที่ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการเบิกตัดปี) และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกหนึ่งปี ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 8 เสียง