นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจออนไลน์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

     เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจออนไลน์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยได้ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และตระหนักถึงการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด 3 รูปแบบ คือ 1. ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 2. ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และ 3. ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอข้อมูลเป็นการเฉพาะราย จึงได้จัดการอบรมขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและลดปัญหาคอร์รัปชั่น ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง