นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกหมวด/ทุกประเภท ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 736,431,000 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป