นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมสร้างเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมสร้างเครือข่ายออกกำลังกาย เต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครลำปาง” พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงอายุ โดยมีเครือข่าย อสม. และเครือข่ายผู้สูงอายุ กว่า 40 คน ร่วมฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบื้องต้นและร่วมเต้นบาสโลบท่าพื้นฐานพร้อมกัน ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park