นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและความคืบหน้าการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ

นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตลอดจนมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง