นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง โดยในที่ประชุมได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นอันจะนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์ที่สุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจากความต้องการของประชาชน และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วนต่อไป ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

สรุปโครงการเร่งด่วนที่เทศบาลนครลำปางจะเข้าดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขต 1
ชุมชนประตูตาล – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนกำแพงเมือง ตลอดสาย
ชุมชนท่ามะโอ – ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตเมืองเก่า
ชุมชนเจริญประเทศ – ปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ซอย 4 ข้างโรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด
ชุมชนช่างแต้ม – ก่อสร้างถนนถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงสุสานไตรลักษณ์
ชุมชนแจ่งหัวริน – ปรับปรุงถนนพระแก้ว ข้างตลาดรัษฎา
ชุมชนดงม่อนกระทิง – ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอย 2, ซอย 3, ซอย 4/2, ซอย 4/10 และ ซอย 5
ชุมชนกำแพงเมือง – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนกำแพงเมือง ตลอดสาย
ชุมชนสามดวงสามัคคี – ปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ชุมชนประตูม้า – ก่อสร้างถนนประตูม้า ซอย 1 ถึง ซอย 3
ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา – ปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายชื่อชุมชน
ชุมชนศรีบุญโยง – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ซอยข้างวัดศรีบุญโยง
ชุมชนปงสนุก – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก, ซอยสาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ 104 และ ก่อสร้างถนน ตรอกนาสร้อย
ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว
ชุมชนประตูต้นผึ้ง – ก่อสร้างถนนป่าไม้ ถนนท่านางลอย และถนนข้างโรงเรียนเทศบาล 1
ชุมชนจามเทวี – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี

เขต 2
ชุมชนหัวเวียง – ปรับปรุงทางเท้า
ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4 - 
ชุมชนป่าขาม 1 – ปรับปรุงถนนป่าขาม และซอยร่มโพธิ์
ชุมชนศรีเกิด – ปรับปรุงไหล่ทาง ตรอกศรีนวล
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ – ปรับปรุงผิวถนนรัษฎา
ชุมชนศรีชุม – ปรับปรุงไหล่ทางถนนข้างวัดศรีชุม
ชุมชนกาดกองต้าใต้ – ปรับปรุงถนนหน้าศาลเจ้าปุเถ้ากง

เขต 3
ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า – ปรับปรุงไหล่ทาง ถนนสุเรนท์
ชุมชนนาก่วมเหนือ – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ซอย 4
ชุมชนท่าคราวน้อย –ปรับปรุงถนนลูกเสือ ถนนท่าคราวน้อย ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ขยายเขตน้ำประปา
ชุมชนสิงห์ชัย – ปรับปรุงไหล่ทาง
ชุมชนบ้านดงไชย - ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ซอย 3 และซอย 4
ชุมชนรถไฟนครลำปาง – ปรับปรุงถนนรถไฟ – ตลาดเก๊าจาว
ชุมชนเจริญสุข – ปรับปรุงถนน
ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา – ปรับปรุงท่อระบายน้ำ
ชุมชนศรีบุญเรือง -

เขต 4
ชุมชนบ้านหน้าค่าย – ปรับปรุงถนนราษฎร์บูรณะ
ชุมชนบ้านต้าสามัคคี – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน
ชุมชนศรีปงชัย – ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟกิ่งส่องสว่าง ซอย 4
ชุมชนป่าขาม 2 – ก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า
ชุมชนพระบาทหนองหมู – ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ
ชุมชนนาก่วมใต้ – ปรับปรุงถนนหน้าตลาดนาก่วมใต้
ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ – ปรับปรุงท่อระบายน้ำ
ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ – ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ซอย 3
ชุมชนการเคหะนครลำปาง – ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ชุมชนสุขสวัสดิ์ – ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 และถนนสุขสวัสดิ์ 4
ชุมชนถาวรสุข -
ชุมชนสนามบิน – ก่อสร้างถนน