นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 2/2562

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อมูลมาวิเคราะห์ ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป