นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มแกนนำในชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มแกนนำในชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการถอดบทเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านพิธีกรรมยอคุณแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านในการสืบชะตาแม่น้ำวัง โดยเทศบาลนครลำปาง นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม สำนักการช่าง และ “ชุมชนเจริญประเทศ” โดยนายประทุม ไหวมาเจริญ ประธานชุมชนฯ จึงได้ขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้ำวัง หรือเรียกว่า โขว่ปลา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของคนลำปาง เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 ระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้เข้มแข็ง นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง เครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี และจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมและปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน 20,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำวังพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนเจริญประเทศ เทศบาลนครลำปาง