นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีของเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีของเทศบาลนครลำปาง โดยมีนางอุบล ชื่นกุล ประธานเครือข่ายกลุ่มสตรี พร้อมสมาชิกเครือข่ายสตรี ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเครือข่ายสตรี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทสตรีในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง