นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์

การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย เวลา 9.00-18.00 น.
2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย เวลา 9.00-18.00 น.
3.ร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงเข้าท่อบริเวณตรอกวัดเชียงราย เวลา 9.00-17.00 น.