นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เพื่อร่วมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชน 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อนพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ในลำดับต่อไป