นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ

นจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปางได้มอบหมายให้ นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม VDO Conference ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เรื่องการขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี.