นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 3 พร้อมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนการเคหะนครลำปาง ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนท่าคราวน้อย ชุมชนศรีปงชุย ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง ชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนหัวเวียง ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนบ้านหน้าค่าย พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นแผนงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนท่ามะโอ